Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse ja mõjude hindamise avalikustamine

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiisi) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimub rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Eskiislahendus kajastab Eesti merealal erinevaid merekasutusi koos, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt määratletud arendusalad.

Planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõigi merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti tegevuste sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõju inimese tervisele. Mereala planeering koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Ko-st. Mõjude hindamise töögrupi sisendit eskiislahendusele on kajastatud eskiislahenduse seletuskirjas kasutusvaldkondade lõikes eelnõule kohases täpsusastmes, välja on toodud olulisemad kaasnevad mõjud. Põhjalikumalt analüüsitakse kaasnevaid mõjusid planeeringu põhilahenduse koostamise raames, siis koostatakse ka eraldiseisev mõjude hindamise aruanne.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule saab 23. maini esitada e-kirjaga rahandusministeeriumisse: info@fin.ee.  Küsimustega saab pöörduda rahandusministeeriumi nõuniku Triin Leplandi poole, triin.lepland@fin.ee ja tel 452 0521.

Eskiislahendust tutvustav arutelu:

18.04.2019 kell 10.00-12.00 eskiislahenduse tutvustus Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn). Registreeri ennast siin!

Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad mereäärsetes maakondades (vt pildilt).

Lisaks korraldame Tallinna merepäevadel 12.07.2019 algusega kell 16.00 Lennusadama staabimaja õues järgmise meremõtlejate foorumi, mille teema on «Kas meri + majandus = meremajandus?». Info avalike arutelude kohta leiab ka mereala portaalist.