Üldplaneeringuid koostab üle 80% kohalikest omavalitsustest

Ühinemise ja liitumise teel 2017. aastal moodustunud kohalikel omavalitsusel on kohustus algatada valimistele järgneva aasta jooksul uusi ruumisuhteid arvestav üldplaneering ning jõuda selle koostamisega kehtestamiseni hiljemalt kolm aastat pärast algatamist. Tänaseks (2019. aasta algus) koostab üldplaneeringuid üle 60 kohaliku omavalitsuse üksuse 79-st.

Aastal 2017 algatas uut laienenud territooriumi hõlmava üldplaneeringu kolm valda ja aastal 2018 lisandus veel 47 kohalikku omavalitsust (viis linna ja 42 valda). Omavalitsustest, kelle territoorium 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valmiste järgselt ei muutunud, koostab üldplaneeringut 11 valda ja kolm linna.

Üldplaneeringu koostamisel saab parima tulemuseni jõuda eelkõige:

  • läbi põhjaliku eeltöö ja eesmärgiseadmise;
  • arvestades läbimõeldult koostöös ja kaasamises saadud sisendit;
  • põhjendatud vajadustest lähtuvalt rakendades konsultandi teadmisi ning kogemusi.

Juhul kui omavalitsus ei ole üldplaneeringu lähteseisukohtade ja hanke ettevalmistamises kindel, leiab juhtnööre lähteseisukohtade kujundamiseks soovitustest Nõuanded üldplaneeringu koostamiseks ja sobiva hankeliigi valimiseks juhendmaterjalist Soovitused ruumilise planeerimise konsultatsioonihanke läbiviimiseks. Kokkuvõtlikke näpunäiteid üldplaneeringu koostamiseks on ka 2018. aasta septembris toimunud üldplaneeringute koostamisele sihitud seminari materjalides.

Nii üldplaneeringu koostamise lähteseisukohad kui selle koostamiseks vajalikud hanked on ainulaadsed ning rajavad ajakohase ja kohapõhise konstruktiivse koostöö aluse. Piltlikult on tegu sobiva ja igapäevaselt mugava ülikonna tellimisega, mis ei tohi lähtuda ei tellija leitud nööpidest ega rätsepa riidejääkidest. Kohaliku omavalitsuse juhtiv roll üldplaneeringu koostamisel tähendab kohustust võtta vastutus nii planeeringulahenduse koostamise kui ka selle elluviimise eest.