Ruumilise planeerimise töötoad 7. ja 8. augustil Ida-Virumaal

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Viru talitus ning planeeringute osakond korraldasid Ida-Viru välitöödena kaks ruumilise planeerimise töötuba. 7. augustil toimus töötuba Toila vallamajas (Kohtla-Järve ja Sillamäe linn, Toila ja Jõhvi vald) ning 8. augustil Mäetaguse mõisas (Narva ja Narva-Jõesuu linn, Lüganuse ja Alutaguse vald).

Töötoa eesmärgid:

  1. Selgitada kahaneva ning vananeva elanikkonnaga kohandava ruumilise planeerimise ja kavandamise põhimõtteid
  2. Elamumajanduse ümberkorraldamise tegevus- ja rahastuskava tegevuste selgitamine
  3. Läbi arutada koostatavates üldplaneeringutes käsitletavad teemad, et toetada kohalikke omavalitsusi nende sisulisel lahendamisel

Töötoad koosnesid kahest osast. Esimeses anti ülevaade planeerimise ja kavandamise põhimõtetest ja erinevatest sekkumisvõimalustest (Andres Levald), riigi kavandatud tegevustest (Regina Michaelis, Dmitri Moskovtsev) ning tehnovõrkude ja energiamajanduse kavandamisest (Ülo Kask – Tartu Energiaagentuur). Teises osas kavandasid kohalikud omavalitsused kohandava planeerimise ja kavandamise võimalusi väljavõtete alusel kehtivate üldplaneeringutest (Dmitri Moskovtsev).

Peamiste probleemidena tuli aruteludest välja planeeringute ja elamumajandusega tegelevate spetsialistide vähene kogemus. Selgitatud sai planeeringu kui strateegilise vahendi võimalusi ja piire ning seda, et planeeringu väärtus selgub selle elluviimise kaudu. Selleks on oluline kehtiva planeeringu ülevaatamine. Ka kohalikes omavalitsustes ja piirkondades, kus pole vaja koostada uut üldplaneeringut, on vajalik ja võimalik ehituslikku sekkumist vajavate probleemide lahendamisel pidada silmas elukeskkonna kvaliteeti ja suurema piirkonna terviklahendust.

Parima lahenduse tagab sisuline ja usalduslik koostöö kohalike omavalitsuste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna talituse ning planeeringute osakonna vahel üldplaneeringute koostamise algusest peale, mitte alles heakskiidu andmisel. Esile tuli ka kohapõhise lähenemise tõhusama selgitamise vajadus enne hanke korraldamist planeeringukonsultandi leidmiseks. See on kohaliku omavalitsuse teha.

Tutvustatud sai koolitus- ja koostöövõimalusi ning juhendmaterjale üldplaneeringu koostamiseks ja planeeringuhangete korraldamiseks ning vahetatud kontakte koostöö jätkamiseks.