Soojas ja rohelises suvepäevas on hea meenutada rohelist raamatut

Autor Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna analüütik.

Euroopa Komisjoni dokumendipoliitikast on roheline raamat tuttav kui analüüsi töövahend, mille eesmärk on ergutada arutelu teatavas poliitikavaldkonnas. Eelkõige on rohelise raamatu formaat suunatud huvitatud pooltele (asutustele, üksikisikutele), keda kutsutakse üles osalema konsultatsioonides ja mõttevahetuses, mille tulemused raamatus kokku võetakse. Kui rohelises raamatus esitatakse mõtted avaliku arutelu ergutamiseks, siis järgneda võiv valge raamat sisaldab ametlikke ettepanekuid valdkonna arendamiseks. Tänu rohelisele raamatule võivad toimuda seadusandlikud arengud.

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel koostatava ruumilise planeerimise rohelise raamatu eesmärk on koos huvigruppidega analüüsida planeerimise valdkonda, mõtestada selle seisu ja püüda mõista, milleni tänased tendentsid meid viivad ja kuidas juhtida arenguid paremuse suunas. Soovime vajadusel teha ettepanekuid parendusteks, muudatusteks regulatsioonides, protsessides, planeerimise juhtimises ja praktikates. Uurime ruumilise planeerimise laiahaardelist ja mitmekihilist valdkonda läbi rohelises raamatus tõstatatud konkreetsete teemade. Loodame läbi arutelude suurendada osapoolte teadlikkust ning luua aruteluplatvorm ruumilise planeerimisega seotud küsimustele. Soovime, et planeerimine jõuaks olulise debatina kõigi erakondade valimisplatvormidele.

Seni toimunud

Tänaseks on huvigruppidega koos toimunud kaks arutelu, mille kohta leiate teavet siit. Koostatud on esmane analüüsidokument, mis kajastab probleemide kirjeldamise ja avamise etapi tööseisu. Rohelise raamatu endani jõudmiseks liigume edasi sammhaaval – täiendades ja töötades ümber esialgseid tööversioone, vastavalt järgnevate analüüsietappide ja arutelude tulemustele ning kogunevale teadmisele mõttevahetustest.

12 teemat

Rohelise raamatu protsessi esimesel tutvustusel said alustuseks püstitatud teemad kvoorumi poolt kinnitust. Analüüsidokumendi arutelul oli igal osalejal võimalus määrata vastavalt oma hinnangule teemade prioriteetsus. Need 12 teemat, alates osalenute hinnangul prioriteetseimast, on järgmised:

 1. Strateegilise ja ruumilise planeerimise seosed. Valdkonlikud ruumiotsused
 2. Planeeringud ja head ruumiotsused
 3. Planeerijate pädevus
 4. Kaasamine ruumilises planeerimises
 5. Planeeringuprotsessides osalejate rollid
 6. Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse planeeringuinstrumendid
 7. Mõjude hindamine ruumilises planeerimises
 8. Planeeringute paindumatus, menetluse kestus
 9. Planeeringute koostamise rahastamine
 10. Korruptsioonioht ruumilises planeerimises
 11. Planeeringute elluviimisega kaasnev majanduslik tulu ja kulu
 12. Planeerimissüsteemi keerulisus

Teemade käsitlemise järjekord võib rohelise raamatu koostamise käigus muutuda tulenevalt Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna töös teiste protsesside käigus üles kerkivatest sarnastest küsimustest.

Mis saab edasi?

Rahandusministeerium liigub edasi ülaltoodud teemade kaupa. Iga teema puhul selgitame välja probleemi – selle täpsema iseloomu ja olulisuse, seosed muude teemadega, võimalikud põhjused, teemaga seotud osapooled Paralleelselt viime läbi detailplaneeringute juhtumiuuringud, hinnates püstitatud teemasid konkreetsete planeeringute näitel.

Järgneb saadud tulemuste tõlgendamine. Kirjutame lahti kujunenud olukorra ja selle põhjused. Küsime – kas probleem on ikka olemas? Kontrollime esialgset probleemiasetust, kaalukust, ulatust ja vajadusel sõnastame ümber. Ka sellest tulenevalt võib muutuda teemade prioriteetsuse järjekord.

Olles saanud planeeringute näidete ja juhtumite varal kinnitust, et probleem on olemas, saadame tulemused ülevaatlikul kujul tutvumiseks ning esmaseks hinnanguks huvigruppidele. Sealhulgas selgitame, kuidas me tulemuseni jõudsime ja kirjeldame probleemi põhjuseid. Eesmärk on koos huvigruppidega arutada läbi hinnangud esmasele analüüsile, probleemi põhjustele ja kontsentreerida probleemi sõnastust.

Koos huvigruppidega soovime iga teema lõikes sõnastada seisu, mida me konkreetse teema puhul näha soovime. Ja soovide lahknemise korral lepime koos kokku ühisosas. Kokkuvõtvas etapis pakume vajadusel võimalikud lahendused olukorra parandamiseks, mida me saame või peaksime ette võtma.

Jälgi ajaveebi

Olete oodatud osalema koostöös kogu rohelise raamatu koostamise jooksul. Arutelude toimumisest teavitatakse ja kokkupandud töödokumendid avaldatakse ajaveebis planeerimine.ee. E-kirjaga teavitatakse neid, kes on soovinud e-kirjaga teavitusi saada, selleks registreerige palun oma andmed siin: REGISTREERUMINE