Valminud on rohevõrgustiku planeerimisjuhend

Rohevõrgustiku planeerimisjuhendi eesmärk on anda eelkõige kohalikele omavalitsustele sisulisi ja tehnilisi soovitusi üldplaneeringu koostamisel rohevõrgustiku planeerimiseks. Juhendis antakse ülevaate rohevõrgustiku olemusest, eesmärkidest ja ülesannetest ning tutvustatakse ökosüsteemse lähenemise ja ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni rohevõrgustiku planeerimise kontekstis. Peamine fookus on elurikkuse kaitsel ja säilitamisel, kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel ning rohemajanduse, sh puhkemajanduse, edendamisel.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on  Rahandusministeeriumi poolt koostatava „Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks“ (valmib mais 2018) täpsustav juhend. Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on koostatud Keskkonnaagentuuri tellimusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning Eesti riigi poolt rahastatava projekti „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid“ (ELME) raames.

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt või otselingina siit.