Regionaaltasandi ruumiline planeerimine jätkub

Autor Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja

Jaanuari keskpaigas otsustas Vabariigi Valitsus, et maavalitsuste tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2018. Maavalitsuste kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele ning riiklikud ülesanded ministeeriumidele ja olemasolevatele ametitele.

Senine maavalitsuste tegevus ruumilise planeerimise valdkonnas on toetanud riigi ruumilise arengu vajaduste saavutamist. Maavalitsused on koostanud maakonnaplaneeringud riigi oluliste taristuobjektide asukohtade määramiseks. Samuti on maavalitsused tasakaalustanud Eesti asustuse arengut – muuhulgas läbi rohevõrgustiku planeeringute. Maavalitsuste tehtav järelevalve kohaliku omavalitsuse planeeringute koostamise üle on paljudel juhtudel võimaldanud lahendada erimeelsused planeeringulahenduste osas enne planeeringu kehtestamist.

Tuginedes valitsuse otsusele, jätkuvad regionaaltasandi ruumilise planeerimise funktsioonid Rahandusministeeriumi kui valdkonna eest vastutava ministeeriumi koosseisus. Muudatuste käigus tuleb tagada, et ruumiline planeerimine regionaaltasandil jätkuvalt toimiks. Vastavate muudatuste sisseviimiseks planeerimisseadusse esitatakse valitsusele eelnõu 2. märtsiks.

Järgmise aasta alguses Rahandusministeeriumi koosseisus tööle asuv üle-eestiline ruumilise planeerimise võrgustik kujundatakse selliselt, et see toetaks kohalike omavalitsuste planeerimisotsuseid ning – samal ajal – arvestaks riigi ruumilise arengu vajadusi piirkondades.