Peagi algab mereala planeerimine

Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kui avaliku ressursi kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Mereala planeering algatatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega, mille eelnõu saadeti 05.01.2017 ministeeriumidele kooskõlastamiseks ning maavalitsustele, omavalitsuste liitudele, Eesti Planeerijate Ühingule ja Keskkonnamõju Hindajate Ühingule arvamuse andmiseks.

Rahandusministeerium ootab eelnõu osas seisukohti kuni 19.01.2017. Üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu algatamise korralduse eelnõu koos lisadega on kättesaadav eelnõude infosüsteemist.