Kehtestati uus Ida-Viru maakonnaplaneering

Ida-Viru maavalitsus annab teada, et 28. detsembril 2016. aastal kehtestas Ida-Viru Maavanem korraldusega nr 1-1/2016/278 uue Ida-Viru maakonnaplaneeringu.

Vabariigi Valitsus algatas 2013. aasta juulis maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades. Planeeringud tuli esitada riigihalduse ministrile järelevalvesse 2016. aasta lõpuks. Tähtajaks on järelevalvesse esitatud 13 maakonnaplaneeringut 15-st. Neist esimesena jõudis Ida-Viru maakonnaplaneering kehtestamiseni.

Kehtestatud Ida-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ eesmärgiks on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad ning anda vastavad suunised kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamiseks. Üldplaneeringute koostamiseks kohalike omavalitsuste piiride üleste suuniste andmine ja nende järgimine uute üldplaneeringute koostamisel on eriti oluline toimuva haldusreformi kontekstis.

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus tihedas koostöös riigiasutuste ja avalikkusega. Lähteseisukohtade, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja planeeringu eskiislahenduse tutvustamiseks korraldati avalikke väljapanekuid ja arutelusid.

Riigihalduse minister käsitles järelevalve käigus ettepanekuid ja vastuväited, mis ei olnud planeeringu koostamise jooksul lahendust leidnud. Detsembri lõpus andis minister Ida-Viru maakonnaplaneeringule heakskiidu ning tegi maavanemale ettepaneku kehtestada see pärast esitatud seisukohtade kaalumist.

Maakonnaplaneering on kättesaadav Ida-Viru maavalitsuse kodulehel.