Detailplaneeringu menetluse skeemid on täpsustatud

Planeerimisseaduses on erinevate planeeringuliikide menetlusnõuded sätestatud erinevates seaduse peatükkides. Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on koostanud skeemid, mis abistavad rakendajaid – eelkõige kohalikke omavalitsusi – korrektse planeerimisprotsessi läbiviimisel. Juba varem on olnud leheküljelt: https://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/menetlused/ kättesaadavad maakonnaplaneeringu, üldplaneeringu kui ka detailplaneeringu menetluse skeemid. Nüüd on täpsustatud erinevaid detailplaneeringu menetlemise skeeme sõltuvalt sellest, kas detailplaneering on üldplaneeringut järgiv või mitte ja kas detailplaneeringu menetlus on ühildatud keskkonnamõju strateegilise hindamisega. Konkreetsete küsimuste või täpsema huvi korral tuleb tutvuda planeerimisseaduse vastavate sätetega.

Uuendatud on üldplaneeringu kohane detailplaneeringu menetlus, mille raames viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lisatud on üldplaneeringut muutev detailplaneeringu menetlus, mille raames keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi ei viida ja üldplaneeringut muutev detailplaneeringu menetlus, mille raames viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine.