Haldusreform seab kohustuse koostada uued üldplaneeringud

Vabariigi President kuulutas 13.06.2016 välja haldusreformi seaduse. Haldusreformi tulemusena peaks paranema kohaliku omavalitsuse võimekus pakkuda avalikke teenuseid ja kasutada paremini ära paigapealseid arengueeldusi. Samuti on eesmärgiks suurendada omavalitsuste konkurentsivõimet ja ühtlustada piirkondlikku arengut. Muuhulgas sätestatakse seaduses ka kohaliku omavalitsuse üksuse miinimumsuurus ning omavalitsuste ühinemisega kaasnevad õigused ja kohustused.

Koos haldusreformi seadusega hakkab kehtima ka Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse täiendus, mille kohaselt on reformi käigus moodustunud valdade ja linnade volikogudel kohustus kolme aasta jooksul peale kohalikke valimisi kehtestada uue ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneering.

Kuigi kohalike omavalitsuste ühinemise järel jäävad kehtima ka varem kehtestatud üldplaneeringud, aitab just uue planeeringu koostamine täita kõige paremini planeerimisseaduse § 74 lõike 1 kohast nõuet määratleda kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. Linnad ja vallad peavad läbi mõtlema muutunud prioriteedid ja neist tulenevad ruumilise arengu põhimõtted ning paika panema uue kohaliku omavalitsuse üksuse tervikliku ruumilahenduse.