Vabariigi Valitsus kehtestas planeeringute koostöö tegemise korra ja kooskõlastamise alused

2015. aasta 25. detsembril hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse määrus, mis reguleerib planeeringute koostamisel koostöö tegemise korda ja planeeringute kooskõlastamise aluseid.

Määrusega kehtestati planeeringute korraldaja ja planeeringute koostamisel osalevate asutuste vahelise koostöö kord ja planeeringute kooskõlastamise alused. Tegemist on eelmise aasta 1. juulil jõustunud planeerimisseaduse rakendusaktiga, mille volitusnorm on antud planeerimisseaduse § 4 lõikes 4.

Planeerimisalase tegevuse korraldaja – rahandusministeeriumi või muu valitsusasutuse, maavanema või kohaliku omavalitsuse üksuse – ülesandeks planeeringu koostamise käigus on vajalike menetlustoimingute tegemine. Määrusega nimetatakse asutused lähtuvalt nende valitsemisalast või tegevusvaldkonnast, kellega tuleb planeeringu koostamisel koostööd teha ja planeering hiljem kooskõlastada. Iga planeeringuliigi kohta on planeerimisseaduses sätestatud, kellega koostöös planeering koostatakse ja samas on alati need asutused ka planeeringu kooskõlastajaks. Seega hõlbustab määrus planeerimisalase tegevuse korraldajate tööd.