Ehitised, mis muudavad piirkonna ilmet

Artikkel ilmunud ajalehes Regi. Autor Anni Konsap.

Ehitised nagu sadam, kaubanduskeskus või tehas võivad märgatavalt muuta piirkonna ilmet, liikluskoormust ja külastatavust, mistõttu tuleb nende kavandamisel vaagida erinevaid asukohavõimalusi. 9. oktoobril 2015 jõustunud Vabariigi Valitsuse määrus „Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri” täpsustab loetelu neist ehitistest, mille rajamine eeldab mitme asukoha kaalumist. Muuga_harbour

Planeerimisseaduse järgi on oluline ruumiline mõju selline, mille tõttu ehitise kavandatavas asukohas muutuvad eelkõige transpordivood, saasteainete hulk, külastajate arv, visuaalne pilt, lõhna iseloom, müratase ja tooraine- või tööjõuvajadus.

Eriplaneering

Sellisteks ehitisteks on jõustunud määruse järgi näiteks tuulepark, lennuväli, millel on vähemalt tuhande meetri pikkune kõvakattega peamaandumisrada, radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik või enam kui 20 000-ruutmeetrise pinnaga kaubanduskeskus. Nende ja teiste määruses välja toodud ehitiste asukoht valitakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga, mis on planeeringuliigina küll uus, ent sisult sarnane varasema olulise ruumilise mõjuga objektide regulatsiooniga.

Hanila_tuulepark_2Kohaliku omavalitsuse eriplaneering lisandus planeeringuliikide hulka 1. juulil 2015 jõustunud uue planeerimisseadusega. Selle eesmärk on leida sobivaim asukoht olulise ruumilise mõjuga ehitistele ning määrata nende ehitamiseks vajalik ehitusõigus. Tegemist on kaheosalise planeeringumenetlusega, mis koosneb strateegilisemast ja üldisemast etapist ehk asukohavalikust ning detailplaneeringu täpsusega etapist ehk detailse lahenduse koostamisest.

Kiirem ja vähem kulukas

Võrreldes varasemaga ei ole enam vaja olulise ruumilise mõjuga ehitise rajamiseks algatada esmalt maakonna- või üldplaneeringut ja seejärel detailplaneeringut, vaid piisab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringust. Ka eriplaneeringut ei ole vaja, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on välja valitud kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi hõlmava üldplaneeringu koostamise käigus. Sel juhul võib asuda kohe detailplaneeringut koostama, hoides kokku nii omavalitsuste kui ka arendajate aega ja raha.

OstukeskusUue planeerimisseadusega suunatakse kohalikke omavalitsusi juhtima jõulisemalt oma ruumilist arengut kogu territooriumi hõlmava üldplaneeringu kaudu. Objektipõhine planeerimine ehk sellise planeeringu koostamine, mille ainus eesmärk on rajada üks olulise ruumilise mõjuga ehitis, peab olema väga erandlik. Olulise ruumilise mõjuga ehitiste asukoha läbi mõtlemine juba üldplaneeringus hoiab kokku aega ja raha ning aitab kaasa sellele, et piirkond areneb ka ruumiliselt terviklikult.