Ülevaade riigi planeerimisalasest olukorrast

Riigihalduse minister Arto Aas tutvustas 24.09.2015 Vabariigi Valitsuse istungil ülevaadet riigi planeerimisalasest olukorrast aastatel 2011-2015. Valitsus võttis informatsiooni teadmiseks ja kohustas Rahandusministeeriumit avaldama ülevaate ministeeriumi kodulehel.

Planeerimisseaduse (kuni 30.06.2015 kehtinud redaktsioon) § 29 lg 2 nägi ette, et kuue kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi vaatab valdkonna eest vastutav minister kehtestatud üleriigilise planeeringu üle ning esitab tulemused ja ülevaate riigi planeerimisalasest olukorrast Vabariigi Valitsusele.

Ülevaade hõlmab perioodi 2011–2015 ning on koostatud planeeringutasandite kaupa, lähtudes seadusekohasest planeeringute hierarhiast. Lisaks on kajastatud mitmed muud olulised üldisemad teemad, nt planeerimisalane õigusruum ja rahvusvaheline koostöö. Ülevaade keskendub kõige enam maakonna ja kohaliku omavalitsuse tasandi planeeringutele.

Ülevaate koostamiseks vajaliku tagasiside kogus Rahandusministeeriumi (varasemalt Siseministeeriumi) planeeringute osakond maavalitsustelt ja kohalikelt omavalitsustelt, kasutades küsimustiku vormi. Sellele lisas ministeerium omapoolse informatsiooni.