Vabariigi Valitsus kehtestas olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja

Valitsus andis 1. oktoobri 2015 istungil määruse, millega kehtestatakse riigihalduse ministri ettepanekul olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri.

Oluline ruumiline mõju on mõju, millest tingitult muutuvad eelkõige transpordivood, saasteainete hulk, külastajate hulk, visuaalne mõju, lõhn, müra, tooraine või tööjõu vajadus ehitise kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning mille mõju ulatub suurele territooriumile. Ehitiste loetelu koostamisel on lähtutud ruumilise mõju aspektist kohaliku omavalitsuse üksuse, mitte riiklikust või rahvusvahelisest huvist. Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja seletuskirja leiad siit.

Võrreldes varasema määrusega on eelnõust välja jäetud riigi eriplaneeringu alla kuuluvad objektid (aatomielektrijaam, elektrijaam, kaitseväe keskpolügon), koondatud sarnaste tunnustega ehitisi ühte punkti (suurõnnetuse ohuga ehitised), arvatud ehitisi nimekirjast välja (nt tammid ja veehoidlad, tsemenditehas, loomsete jäätmete matmispaik, pärmi tööstusliku tootmise tehas), lisatud uus ehitis (kaubanduskeskus brutopinnaga vähemalt 20 000 ruutmeetrit) ning täpsustatud künnisväärtusi (nt tuulikute, lennuväljade, sadamate osas).

Määruses nimetatud ehitiste puhul tuleb läbi viia planeerimisseaduses ette nähtud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlus, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud. Eesmärk on ühe menetluse vältel leida olulise ruumilise mõjuga ehitisele esmalt kohaliku omavalitsuse territooriumil sobivaim asukoht ning seejärel koostada eriplaneeringu detailne lahendus, millega määratakse kavandatava ehitise ehitusõigus ning teised asjakohased detailplaneeringu ülesanded. Kohaliku omavalitsuse eriplaneering on ehitusprojekti koostamise alus. Eriplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kultuuriministeeriumi ja rahandusministeeriumi koostöös analüüsitakse lisaks kõrghoonete määratlemist olulise ruumilise mõjuga ehitistena.